Free cookie consent management tool by TermsFeed
print

Dictionary

Two languages coexist in Santiago de Compostela, as in the rest of Galicia: Galician, which is the region’s own language, and Spanish, which is Spain’s official language. A lot of young people, especially students, also speak English.

Glossary of Galician-English-Spanish Terms

Galician English Spanish
Abaixo Down Abajo
Aberto Open Abierto
Alfándega Customs-house Aduana
Almorzar To have Breakfast Desayunar
Alugar Rent Alquilar
Amar To love Amar
Amodo Slowly Despacio
Ar Air Aire
Area Sand Arena
Árbore Tree Árbol
Auga Water Agua
Autoestrada Motorway Autopista
Avión Aeroplane Avión
Barco Ship Barco
Botiquín First Aid Kit Botiquín
Brétema Fog Niebla
Cabalo Horse Caballo
Cadeira Chair Silla
Cama Bed Cama
Can Dog Perro
¿Cándo? When? ¿Cuándo?
¿Cánto? How much? Cúanto?
Capela Chapel Capilla
Cartos Money Dinero
Catedral Cathedral Catedral
Cedo Soon Pronto
Cen Hundred Cien
Cervexa Beer Cerveza
Comprar Buy Comprar
Cuarto Room Habitación
Dereita Right Derecha
Doado Easy Fácil
Equipaxe Luggage Equipaje
Esquerda Left Izquierda
Estrada Road Carretera
Fervenza Waterfall Cascada
Festa Party Fiesta
Garfo Fork Tenedor
Home Man Hombre
Hoxe Today Hoy
Leite Milk Leche
Lonxe Far Lejos
Lúa Moon Luna
Luz Light Luz
Máis More Más
Mañá Morning Mañana
Mar Sea Mar
Marisco Seafood Marisco
Meiga Witch Bruja
Menos Less Menos
Moito Much Mucho
Muller Woman Mujer
Noite Night Noche
¿Ónde? Where? ¿Dónde?
Onte Yesterday Ayer
Paraugas Umbrella Paraguas
Pasaporte Passport Pasaporte
Paxaro Bird Pájaro
Pazo Noble House Casa Señorial
Pechado Closed Cerrado
Pedra Stone Piedra
Peixe Fish Pescado
Perigo Danger Peligro
Ponte Bridge Puente
Porta Door Puerta
Praia Beach Playa
Quente Hot Caliente
Rúa Street Calle
Século Century Siglo
Serán Afternoon Tarde
Tarde Late Tarde
Viño Wine Vino
Voo Flight Vuelo
Xabrón Soap Jabón
Xantar To have lunch Almorzar
Xeo Ice Hielo
Xornal Newspaper PeriódicoSpecialised Vocabulary

Galician English Spanish
Actor Actor Actor
Actriz Catres Actriz
Aparellos de iluminación Lightning Equipment Aparatos de iluminación
Axudante de dirección Assistant director Ayudante de dirección
Canle Channel Canal
Curtametraxe Short Film Cortometraje
Deseñador Designer Diseñador
Director Director Director
Director de fotografía Director of photography Director de fotografía
Dobraxe Dubbing Doblaje
Efectos especiais Special effects Efectos especiales
Efectos visuais Visual effects Efectos visuales
Efectos sonoros Sound effects Efectos sonoros
Grupo electróxeno Generator Grupo electrógeno
Imaxe Image Imagen
Montaxe Editing Montaje
Maquillaxe Make up Maquillaje
Perruquería Hair dressing Peluquería
Productor executivo Executive producer Productor ejecutivo
Proxección Screening Proyección
PubliCiudad Advertisement Publicidad
Rodaxe Shooting Rodaje
Servicios audiovisuais Audivisual facilities Servicios audiovisuales
Son Sound Sonido
Técnico de son Sound technician Técnico de sonido
Vestiario Costume designing Vestuario