7 matches
24/04/2017  Aprobación por parte do Consello de Administración do Prego de Condicións do Concurso para o servizo de...
5 de enero de 2017 Aprobación por parte del Consello de Administración del Pliego de Condiciones del Concurso para la...
1.- INFORME NECESIDADE E IDONEIDADE SERVIZO AUDITORÍA BODAH 2.- MEMORIA ECONÓMICA CONTRATO SERVIZO AUDITORÍA BODAH 3.- ANEXO...
1.- APROBACIÓN DO EXPDTE CONTRATACIÓN AUDITORÍA 2019-2021 2.- INFORME NECESIDADE CONTRATACIÓN AUDITORÍA...
1.- INFORME XUSTIFICATIVO DA NECESIDADE DA CONTRATACIÓN SECRETARÍA TÉCNICA BODAH 2.- PREGO DE CLÁUSULAS...
Procedimiento cerrado Adjudicatario: Banco Sabadell, S.A.