4 matches
24/04/2017  Aprobación por parte do Consello de Administración do Prego de Condicións do Concurso para o servizo de...
5 de enero de 2017 Aprobación por parte del Consello de Administración del Pliego de Condiciones del Concurso para la...
Procedimiento cerrado Adjudicatario: Banco Sabadell, S.A.